WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Nadzór zapobiegawczy Poradniki, Warunki techniczno-budowlane Warunki techniczno budowlane Planowe uruchomienia zakładu sektora spożywczego

Planowe uruchomienia zakładu sektora spożywczego

W przypadku planowanego uruchomienia zakładu sektora spożywczego (tj. sklep, zakład produkcji art. spożywczych,  restauracja, punkt małej gastronomii, itd.)Należy wiedzieć, że obiekt tego typu winien spełniać wymogi:

  1. Przepisów techniczno – budowlanych określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruk-tury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, pozycja 690; z późn. zm.).

  2. Przepisów branżowych określonych w rozporządzeniu (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 29.04.2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004 r.).

W przypadku planowanego zatrudnienia pracowników, obiekt winien dodatkowo spełniać wymogi:

Przepisów bhp określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i  Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.).

Należy zwrócić uwagę na usytuowanie podłogi pomieszczeń.

Podłoga pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi winna być usytuowana powyżej pozio-mu terenu przylegającego bezpośrednio do budynku.
W przypadku, gdy podłoga pomieszczeń znajduje się poniżej poziomu terenu należy uzyskać zgodę Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Uwaga!

  • Podstawą przeprowadzenia robót budowlanych jest wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie uzgodnienia w zakresie sanitarno – higienicznym (przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub rzeczoznawcę d/s sanitarno - higienicznych). Po zakończeniu ro-bót budowlanych należy zgłosić obiekt do odbioru właściwemu Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu.