WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Nadzór zapobiegawczy Poradniki, Warunki techniczno-budowlane Warunki techniczno budowlane Uruchomienie punktu zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji lub stacji demontażu

Uruchomienie punktu zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji lub stacji demontażu

W przypadku planowanego uruchomienia punktu zbierania pojazdów wycofanychz eksploatacji lub stacji demontażu takich pojazdówNależy wiedzieć, że obiekt tego typu winien spełniać wymogi:

  1. Przepisów techniczno – budowlanych określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z  2002r.  Nr  75,  pozycja 690; z późn. zm.).

  2. Przepisów branżowych określonych w:

    • rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28.07.2005r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005r. Nr 143, poz. 1206)

    • rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12.11.2005r. w sprawie wymagań dla punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005r. Nr 214, poz. 1806).

W przypadku planowanego zatrudnienia pracowników, obiekt winien dodatkowo spełniać wymogi:

Przepisów bhp określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.).

Należy zwrócić uwagę na usytuowanie podłogi pomieszczeń

Podłoga pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi winna być usytuowana powyżej pozio-mu terenu przylegającego bezpośrednio do budynku.
W przypadku gdy podłoga pomieszczeń znajduje się poniżej poziomu terenu musisz uzyskać zgodę Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Uwaga!

  • Przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub zmianę sposobu użytkowania należy uzyskać decyzję  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, wydawaną przez właściwy organ administracji samorządowej w uzgodnieniu z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym.
Jesteś tutaj: Start Nadzór zapobiegawczy Poradniki, Warunki techniczno-budowlane Warunki techniczno budowlane Uruchomienie punktu zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji lub stacji demontażu